Our Donors

A T Deshmukh Renu Raut
Abhijit Bhandari Rupal Sarkar
Abhishek Bhandari Sadik Shaikh
Anil Birajdar Sagar Mehetre
Darshana Mundinkeri Sanjay Sonkatale
Dattatray Khadtare Sarika Kanherkar
Dattatray Kulkarni Shashikant Kore
Drishti HRC Shlok Kulkarni
Gururaj Ashtagi Snigdha Talbhandare
Jyoti Kadam Sumit Masute
Kishor Zendekar Sunita Gadre
Lav Kshirsagar Tukaram Chabukswar
Mungikar Umesh Junja
Nitin Mali Uttam Ramgude
Prashant Sarkar Varad Construction
Preeti Damale Vijaykumar Birajdar
Purvaj Adv Pvt Ltd. Vitthal Kadam
Rahul Jamdade Yuvaraj Ingole